Belastingen in Spanje

Bezit u een woning in Spanje en bent u inwoner van Nederland? In Nederland bent u geen belasting verschuldigd over uw Spaanse vakantiewoning. Om dubbele belasting te voorkomen dient u de waarde van de vakantiewoning op te geven in box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. U verzoekt hierbij om voorkoming van dubbele belasting.

Belastingen bij aankoop van een woning

U betaalt 10% BTW (IVA) of overdrachtsbelasting (ITP) over de aankoopprijs van de woning.

Belastingen bij verkoop

Bij verkoop van de woning betaalt u een belasting (Plusvalia) tussen 0,4%-0,9%, afhankelijk van de gemeente waar de woning zich bevindt over de catastrale waarde. Grondslag is meerwaarde van de grond Tevens betaalt u een winstbelasting over het verschil van de waarde bij aankoop vermeld op de escritura of Nota Simple (eigendomsbewijs) en verkoopprijs. Deze belasting wordt geheven bij uw aangifte Inkomstenbelasting in Spanje. Het tarief bedraagt 19% (afhankelijk van de inkomstenschijf).

Belastingen bij verhuur

Bij verhuur betaalt u 19% over de huuropbrengst verminderd met de kosten. Over de maanden dat u niet heeft verhuurd betaalt u evenredig 19% over een grondslag van 2% van de catastrale waarde, afhankelijk van de gemeente.

Belastingen bij bezit

Als woningeigenaar in Spanje betaalt u onroerende-zaakbelasting (IBI) over uw woning. Deze bedraagt 0,4% over de catastrale waarde.

Vermogensbelasting bent u verschuldigd indien de nettowaarde van uw woning meer dan 700.000€ bedraagt. Het tarief bedraagt 0,2%-2,5%.

Belastingheffing bij erven en schenken

Erfgenamen betalen erfbelasting over de betreffende woning. Begiftigde betaalt in het land waar de woning zich bevindt (Spanje) schenkbelasting.

Fiscaal vertegenwoordiger

Indien u een woning in Spanje bezit bent u verplicht om jaarlijks belastingaangifte van uw woning te doen, mogelijk met aanvulling van inkomsten die u geniet in Spanje.

De jaarlijkse belastingen waar u mee te maken krijgt als huiseigenaar zijn:

  • Gemeentelijke heffingen voor ophalen huisvuil, riolering e.d. (Tasas)
  • Onroerend zaak belasting (IBI- Impuestos sobre bienes inmuebles)

Op het moment dat u twee of meer woningen of onroerend goed bezit in Spanje bent u verplicht een fiscale vertegenwoordiger aan te stellen, die voor u de aangiften verzorgt. Deze fiscale vertegenwoordiger is tevens het aanspreekpunt voor de belastingheffende instanties.

Desalniettemin wordt aangeraden ook wanneer u één woning heeft een vertegenwoordiger/aanspreekpunt voor de belastingen aan te stellen.